Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Fitlife Cukormentes Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Rátz László utca 48., adószáma: 25327467-2-43, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-130591/2017., a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Jelen ÁSZF értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít.

A Szolgáltató minden ezen honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.

Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

2. Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek leírása és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek leírása tartalmazza az adott termék méretét, beltartalmi összetevőire vonatkozó információkat.

3. Megrendelhető termékek vételára

A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni.

4. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak saját bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

A Megrendelő a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adatival kapcsolatos valamennyi adatot, valamint a választott fizetési módot. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy a böngésző „Ugrás az előző oldalra” gombjára kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat.
A megadott minimum elkészülési időn belül a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a szállítást, így annak figyelmen kívül hagyása esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot hogy elálljon a megrendeléstől.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a “Megrendelés elküldése” gombra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 15 percen belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 60 percen belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy, a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

A Szolgáltató a Megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben leszállítani. Szolgáltató a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig telefonon tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a Megrendelő ezen Szolgáltatói tájékoztatás megérkezésekor jelezheti Szolgáltató felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni. A megrendelés fenntartásához a Megrendelő kifejezett, írásbeli nyilatkozata nem szükséges.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.

A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a létrejött szerződéseket 6 hónapig, a fent említett székhelyén őrzi.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért – például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el – semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

5. Szállítás

A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Megrendelő által megadott szállítási címre 7 munkanapon belül szállítja ki. Ez a kiszállítási idő Szolgáltató hibáján kívül más körülmények miatt (baleset, útlezárás, terelés, stb.) megnőhet. Ezen eset fennállása esetén a Szolgáltató a Megrendelőt telefonon értesíti a kiszállítási idő meghosszabodásáról. Megrendelőnek ilyen esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendeléstől és semmilyen kötelezettség vagy költség nem terheli.

A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani.
Ha a megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása (a Megrendelő nem tartózkodik otthon; rossz címet ad meg; az áru ellenértékét nem tudja megfizetni; olyan telefonszámot ad meg, amelyen nem elérhető), úgy az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes. Az ismételt kiszállítás díja: bruttó 1.500 Ft. Amennyiben egy címről, vagy azonos Megrendelőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve ezen címre a Szolgáltató a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.

A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét, a megrendelt termékek típusát, mennyiségét átvételekor ellenőrizni. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról.

A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség.

6. Fizetés

A bankkártyás és banki átutalásos és fizetési módokon túlmenő különleges fizetési feltételeket minden esetben a Fitlife Cukormentes Kft. és a Vevő közötti egyedi fizetési megállapodás szabályozza. A Fitlife Cukormentes Kft. a vételár teljes kiegyenlítéséig minden esetben a szállított termék feletti tulajdonjogát fenntartja.

Téves átutalás, a számla pontatlan vagy többszöri kifizetése esetén az ügyfél által kért visszautalás valamennyi költségét a Fitlife Cukormentes Kft. minden esetben felszámítja.

Az alábbi fizetési módok közül választhat:

  • Banki átutalás: Az átutaláshoz szükséges banki adatok a következők: kedvezményezett neve: Fitlife Cukormentes Kft. számlaszám: 10918001-00000082-24260006
  • Bankkártya: A fitlifebudapest.hu weboldalon a Barion Payment Zrt. által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja a vásárlóknak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A fitlifebudapest.hu a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Barion Payment Zrt. pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a fitlifebudapest.hu nem értesül, azokat csak a Barion Payment Zrt. érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a fitlifebudapest.hu oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A vásárolt áru ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. A csomagküldési és postázási feltételek az előreutalással megegyezően történnek. A Megrendelő az általa megrendelt termék utáni vételárat minden esetben magyar Forintban az megrendelés után de az átvétel előtt, egy összegben fizeti meg. A számlát az átvétlkor küldi az eladó elektronikus úton. A megrendelőlapon feltüntetett és a Szolgáltató által visszaigazolt szállítási díjat a Megrendelő minden esetben az áruval együtt fizeti meg.

A Szolgáltatónak nem áll módjában bármilyen étkezési jegy, melegétkezési utalvány elfogadása. Ha Megrendelő csak ezen pénzhelyettesítők valamelyikével tudja a vételárat megfizetni, akkor Szolgáltató jogában áll az átadást megtagadni.

8. A megrendelő elállási joga

Amennyiben Megrendelő a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.

Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Megrendelőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.

A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, törött, csomagolása bontott stb.)

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ értelmében:

  • c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

A Megrendelőt nem illeti meg az indoklás nélküli (abszolút vagy objektív) elállás joga a forgalmazott áruk, az élelmiszernek minősülő termékek vonatkozásában. Az élelmiszerhigiéniai, tárolási és élelmiszerbiztonsági szabályok a Megrendelőnél való megtartásának ellenőrizhetetlensége miatt a forgalmazó a vásárlótól visszaszolgáltatott termék továbbértékesítésével a fogyasztókat veszélyek tenné ki, ezért az ilyen termékre a vásárlónak történő átadást követően az indoklás nélküli elállás kizárt.

9. Reklamáció és jótállás

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése a fitlife@fitlifebudapest.hu lehetséges, ahol a Szolgáltató rögzíti a Megrendelő által előadott körülményeket. A reklamáció esetén a Szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét. Megrendelő részéről nem érvényesíthető reklamációs alap, ha élelmiszer esetén a hivatkozása nem az elvárásainak megfelelő ízvilág, szín vagy állag. A Megrendelő a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé minden esetben mellékelt, a Szolgáltató által a termékről kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Megrendelő részére történő átadása – jelen esetben a sikeres kézbesítés – napjával kezdődik.

Nem vonatkozik a szavatosság:

  • a nem rendeltetésszerű használatból, valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra sérülésekre,
  • ha a Megrendelő által igazoltan átvett termék Megrendelői érdekkörben felmerült káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül,
  • ha a terméken a Megrendelő, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett,

A szavatosságra a fentieken túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadók.

10. Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések az irányadók.

11. Vegyes, záró rendelkezések

A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak – például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag Magyarország joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan – értékhatártól függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Budapest, 2017. 10. 17.